Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE)

CEnSE är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som bedriver forskning om entreprenörskap, innovation och näringslivsförnyelse kopplat till regional utveckling och tillväxt. CEnSE forskning behandlar en mängd relevanta samhällsfrågor som bl.a. relaterar till beroenden mellan städer och landsbygd, betydelsen av tillgänglighet för regional tillväxt och hur utbildning och kompetensförsörjning påverkar innovationsklimatet och sådana verksamheter och processer som är beroende av kunskap och kreativitet.

CEnSE forskning omfattar både projekt av grundforskningskaraktär och av projekt med tillämpad forskning riktad mot specifika behov och intressenter. Flera projekt fokuserar specifikt på de förutsättningar och behov som finns i Jönköpingsregionen, exempelvis TIPT-projektet.

.: Länk till CEnSE