TIPT – Tillgänglighet Innovationsprocesser och Tillväxt

TIPT är ett forskningsprojekt som analyserat förutsättningarna för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län. Av specifikt intresse är innovationsaktiviteter, samverkan och tillgänglighet och hur detta påverkar lokal näringslivsförnyelse och tillväxt i regionen. Syftet med projektet har varit att genomföra tillämpade analyser med fokus på potentialen för innovationsprocesser i länets näringsliv. Forskning på detta tema är angeläget för att öka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till ett gott innovationsklimat. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att de studier som projektet gjort ska bidra till att olika typer av regionala resurser och regional politik används på ett effektivt sätt för att främja ett hållbart och innovativt regionalt näringsliv med goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

TIPT-projektet har finansierats av EU Regionala fonden, Regionförbundet i Jönköpings Län, Länsstyrelsen och JIBS. Projektets forskning sammanfattas i 4 populärvetenskapliga rapporter som du hittar här http://center.hj.se/cense/projects/tipt/rapporter.html. Projektet avslutades 2015 men CEnSE forskning kring innovation och näringslivsförnyelse i Jönköpings Län fortsätter, bl.a. inom ramen för Forum Förnyelse.